Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Odwołanie od decyzji ZUS

Każda decyzja wydana przez ZUS powinna zawierać informację dotyczącą zasad składania odwołania. W przypadku otrzymania od ZUS decyzji odmownej ubezpieczonemu przysługuje miesiąc na jej odwołanie, które składa się do  Sądu Rejonowego – Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS. Pismo powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia z podaniem swoich zarzutów oraz wniosków wraz z uzasadnieniem i podpisem. Odwołanie może być sporządzone w formie pisemnej lub ustnej – wówczas spisuje je urzędnik.