Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy

Kontrola podatkowa powinna być zapowiedziana a jej wszczęcie następuje po dostarczeniu
kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej osób rozpoczynających kontrolę.

Kontrolę wszczyna się w terminie od 7 do 30 dnia, od dnia doręczenia zawiadomienia
o przeprowadzeniu kontroli.
Wcześniejsze jej rozpoczęcie wymaga zgody kontrolowanego.

Przebieg kontroli podatkowej kończy się protokołem, wystawionym w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje osoba kontrolowana.
W przypadku gdy kontrolujący nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, w ciągu 14 dni może złożyć wyjaśnienia lub zastrzeżenia wraz z wnioskami dowodowymi.